Oznamování protiprávního jednání - whistleblowing

Dne 15. 12. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Tento zákon upravuje podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání spolu s podmínkami ochrany oznamovatele vůči odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. Za tímto účelem je společnost Moravia Tech, a. s. povinna zavést vnitřní oznamovací systém a řešením podaných oznámení pověřit tzv. „příslušnou osobu“. Významnou povinností zaměstnavatele je zamezení jakýchkoliv odvetných opatření vůči oznamovateli souvisejících s podáním oznámení.

 • Vnitřní oznamovací systém společnosti Moravia Tech, a.s.

Ke dni 15. 12. 2023 zavádí společnost Moravia Tech, a.s. (dále jen „Společnost“) systém pro podávání oznámení podle Zákona. V rámci tohoto systému je ve Společnosti určena příslušná osoba, která se jednotlivými oznámeními bude zabývat a posuzovat jejich důvodnost.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • osobně u příslušné osoby,
 • telefonicky na čísle uvedené níže u příslušné osoby,
 • písemně na tuto emailovou adresu: prislusna.osoba@moraviatech.cz
 • písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Moravia Tech, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, k rukám příslušné osoby

Do oznámení uveďte:

 • jaké protiprávní jednání se jedná,
 • kdo se ho dopustil,
 • Vaše jméno a příjmení,
 • Vaše kontaktní údaje (telefon nebo email)

Bližší informace k tomu, jak podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti můžete nalézt v interním dokumentu Společnosti – směrnici o ochraně oznamovatelů.

Příslušné osoba pro posuzování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti:

Paní Jana Matějková, tel: +420 545 542 304

 • Vnější oznamovací systém

Zákon umožňuje podat oznámení také u Ministerstva spravedlnosti, kde se oznámením bude zabývat pověřený zaměstnanec. Za tímto účelem zřídilo ministerstvo oznamovací systém, prostřednictvím kterého může oznamovatel podat oznámení těmito způsoby:

 • pomocí odkazu na webu ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,
 • emailem na adrese: oznamovatel@msp.justice.cz, nebo
 • telefonicky na čísle: +420 221 997 840

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení podaných od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Pokud se takoví oznamovatelé rozhodnou oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat, bude se jím příslušná osoba zabývat, avšak v jiném režimu posuzování, než jaký požaduje Zákon. Přesto bude takový oznamovatel chráněn proti odvetnému opatření, jestliže jím podané oznámení bude podané v dobré víře a nebude obsahovat vědomě nepravdivé informace a nedojde-li podáním oznámení k porušení povinnosti mlčenlivosti.

 • Ke stažení