GDPR

  • 1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Společnost Moravia Tech, a. s. shromažďuje osobní údaje, které poskytnou uživatelé při používání našich webových stránek nebo jiným způsobem, např. elektronickou poštou. Poskytnuté údaje jsou zpracovány v souladu s právními předpisy EU, tj. především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení), a v souladu s vnitrostátními právní úpravou, která upravuje oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  • 2. Zpracování dat prostřednictvím Cookies a logování

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f), věty první, obecného nařízení, používají naše webové stránky protokoly souborů (logy), na nichž se ukládají data při každém zobrazení konkrétní webové stránky. Uložené záznamy obsahují následující údaje:

IP adresu zařízení, které komunikuje s webovým serverem, datum, čas, shlédnutý soubor, status, žádost, kterou vyhledavač zaslal na server, množství přenesených dat a webovou stránku, z níž jste zobrazili požadovanou stránku, jakož i informaci o použitém vyhledávači (označení produktu a jeho verzi), o Vašem operačním systému a o zemi, odkud jste se přihlásili.

Logy jsou automaticky vymazávány každých 14 dnů. Logy slouží pouze k ochraně webových stránek proti útokům a jejich zneužití. Proto jsou logy ukládány, pro jiný účel se nepoužívají.

  • 3. Google analytické nástroje

V souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení využívají webové stránky analytický nástroj poskytovaný společností Google. Tento analytický nástroj využívá cookies, velmi malé textové soubory umístěné na počítači uživatele. Jejich účelem je analyzovat používání stránek, což se využívá zejména jako zpětná vazba k optimalizaci stránek. Soubory cookie mohou být, v rámci běžné komunikace na pozadí předány na servery společnosti Google mimo EU. Používání cookies je možné deaktivovat výběrem příslušných nastavení v prohlížeči uživatele. Cookies lze kdykoliv z prohlížeče vymazat.

  • 4. Vkládání YouTube videí

Na našich webových stránkách používáme videa YouTube od společnosti Google. YouTube posílá soubor cookie do lokálního úložiště na zařízení uživatele, čímž může YouTube rozpoznat uživatele, pokud navštíví YouTube nebo kteroukoliv jinou webovou stránku, kam byla (jiná) YouTube videa vložena. Nelze vyloučit, že informace, které cookies vytvoří o použití této webové stránky, jsou předány a uloženy na Google servery. Cookies lze kdykoliv z prohlížeče vymazat.

  • 5. Zpracování osobních údajů na základě kontaktu

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje tím, že nás budete kontaktovat, například e-mailem, budeme tyto údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení, za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo pro provedení kroků (opatření) před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a rovněž v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení v našem oprávněném zájmu Vám na Vaši žádost odpovědět. Takto používáme (zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze za účelem zpracování Vašeho konkrétního požadavku. Toto zpracování může zahrnout též jejich zaslání jiné společnosti v naší skupiny, pokud je to nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku. Nezpracováváme je nad rámec těchto účelů. Můžete také uplatnit Vaše práva uvedená pod bodem 10 této Politiky ochrany soukromí. Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli současně s žádostí, vymažeme po 2 měsících poté, co jsme na Vaši žádost odpověděli nebo co jsme ji předali k vyřízení, nebude-li zde jiný zákonný důvod pro jejich uchování. Další informace ohledně mazání Vašich osobních údajů najdete pod bodem 8 této Politiky ochrany soukromí.

  • 6. Příjemci osobních údajů

K osobním údajům uživatelů mohou mít přístup naši smluvní partneři mající na starost správu webových stránek a externí dodavatelé IT služeb. Tyto subjekty mají sídla v zemích EU a osobní údaje zpracovávají výlučně podle našich pokynů a v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů.

  • 7. Práva uživatele

Podle článku 15 obecného nařízení má uživatel právo bezplatně získat přístup ke svým osobním údajům a k informaci o jejich zpracování. Podle článků 16 až 18 obecného nařízení má uživatel navíc právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz či omezení zpracování.

Podle článku 20 obecného nařízení má uživatel právo získat své osobní údaje, které poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž byly tyto údaje poskytnuty, bránil.

Podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení má uživatel právo kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů (včetně profilování) na základě článku 6 bod 1, písm. e) nebo f), věty první, obecného nařízení. Námitce bude vyhověno v rozsahu, v jakém to vyžadují platné právní předpisy. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má uživatel podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tento marketing; to zahrnuje i profilování v rozsahu, jehož se zpracování tohoto přímého marketingu týká.

  • 8. Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba, po kterou jsme povinni ze zákona údaje zpracovávat, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.